शेयर धारिता

31 दिसम्बर 2018 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2018 को शेयरधारिता प्रणाली


30 जून 2018 को शेयरधारिता प्रणाली


31 मार्च 2018 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2017 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2017 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2017 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2017 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2016 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2016 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2016 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2016 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2015 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2015 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2015 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2015 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2014 को शेयरधारिता प्रणाली


30 सितम्बर 2014 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2014 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2014 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2013 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2013 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2013 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2013 को शेयरधारिता प्रणाली


31 दिसम्बर 2012 को शेयरधारिता प्रणाली


30 सितम्बर 2012 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2012 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2012 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2011 को शेयरधारिता प्रणाली


30 सितम्बर 2011 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2011 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2011 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2010 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2010 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2010 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2010 को शेयरधारिता प्रणाली


31 दिसम्बर 2009 को शेयरधारिता प्रणाली


30 सितम्बर 2009 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2009 को शेयरधारिता प्रणाली

 31 मार्च 2009 को शेयरधारिता प्रणाली

 31 दिसम्बर 2008 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2008 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2008 को शेयरधारिता प्रणाली

31 मार्च 2008 को शेयरधारिता प्रणाली

31 दिसम्बर 2007 को शेयरधारिता प्रणाली

30 सितम्बर 2007 को शेयरधारिता प्रणाली

30 जून 2007 को शेयरधारिता प्रणाली